AIN

AIN Logo
Asociación de la Industria Navarra

AIN, įkurtas 1963 m., vienas iš 160 asocijuotų kompanijų narių Navarre. Centre dirba 150 skirtingų sričių profesionalų. Kompanijos tikslas yra vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, vertinimą techniniais klausimais, tobulinti konkurencingumą bei bendrovės valdymą, darbuotojų mokymą ir plėtrą. AIN yra privati organizacija ir Technologijų bei inovacijos centras, integruotas į FEDIT. AIN taip pat yra ir profesinio rengimo mokymo centras skirtas organizacijoms ir kompanijoms. Mūsų misija yra apmokyti direktorius ir darbuotojus. AIN vykdo integruotas mokymo programas skirtas visiems bendrovės profesiniams lygiams, funkcinėms sferoms ir sritims.

AIN darbo filosofija yra diegti inovatyvią kultūrą savo aplinkoje, kuri stimuliuotų optimalų organizacijos vystymąsi, teikti mokymų ir technines paslaugas siekiant padidinti verslo konkurencingumą.

Šalis: Ispanija
Tinklalapis: www.ain.es

DPB Brugge

DPB Brugge Logo
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge

DPB Brugge yra patariamoji organizacija pradinėms ir vidurinėms mokykloms, suaugusių švietimo konsorciumams. Ji yra pripažinta Švietimo ministerijos ir valstybės finansuojama institucija. Pas mus dirba 65 pedagogų konsultantai, kurie instruktuoja mokyklų valdybas ir vadovybę. Konsultavimas susideda iš poreikių identifikavimo, galimų sprendimų siūlymo, pagalbos juos įgyvendinant, stebėsenos ir grįžtamojo ryšio suteikimo.

DPB filialas Eekhoutcentrum (EC) vykdo tęstinį mokytojų ir dėstytojų mokymą. Praėjusiai metais EC suorganizavo 1.040 kursų, kuriuose dalyvavo 26.535 asmenų ir veikia kaip bendravimo platforma mokykloms, profesinio rengimo centrams, suaugusių mokymo centrams, švietimo orientavimo tarnyboms. Mes skleidžiame ir įgyvendiname švietimo naujoves ir struktūriškai bendradarbiaujame Su Leuven universitetu ir universiteto kolegijomis siūlydami jiems pirminį mokytojų mokymą.

Mūsų pedagoginiai konsultantai dalyvauja instruktuojant ir mokant profesinio rengimo mokytojus. Mes turime didelę patirtį vykdant tarptautinius projektus.

Šalis: Belgija
Tinklalapis: www.dpbbrugge.be

AlmadaForma

Almada Forma Logo
Centro de Formação de Escolas do Concelho de Almada

Viešoji įstaiga AlmadaForma yra tęstinio mokytojų rengimo centras. Šiuo metu ji remia visų sričių mokytojus ir kitą mokymo personalą valstybinėse mokyklose ir mokyklų grupėse visuose švietimo lygmenyse bei profesines mokyklas.

Mūsų institucija taip pat tiesiogiai remia Almados bendruomenės vietinę plėtrą pasaulinėje perspektyvoje; centras turi didelį nacionalinių, regioninių ir vietos partnerysčių tinklą su universitetais, savivaldybe ir keletu įmonių, kur profesinio mokymo kursų studentai gali atlikti savo pirminę praktiką.

Centro filosofija koncentruojasi į tai, kad švietimas turi dalyvauti kuriant švietimo specialistų tęstinio mokymo organizavimą ir vykdymą. Tai rodo mokyklos personalo kvalifikacijos kėlimo tęstinių mokymų ir mokyklos ir bendruomenės teikiamų viešųjų paslaugų centralizavimo svarbą, visada orientuojantis į mokymąsi visą gyvenimą, vietos plėtrą, užimtumo ir socialinės įtraukties svarbą.

Šalis: Portugalija
Tinklalapis: www.almadaforma.org

SIC

SIC Logo
VšĮ Socialinių inovacijų centras

Socialinių inovacijų centras (SIC) teikia informaciją, konsultacijas, neformalųjį švietimą ir mokymą specialistams (magistrams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojams, vadybininkams, mokytojams ir t.t.), savanoriams, socialiniams partneriams, bendruomenėms ir t.t.).

Kasmet 1800 - 2000 mokinių ir / ar paslaugų gavėjų dalyvauja įvairiose švietimo ir socialinio darbo veiklose. Centras stengiasi užtikrinti tikslinių grupių teises gauti įvairias paslaugas, kurios leis jiems plėtoti savo gebėjimus ir įgūdžius; tapti svarbiu veiksniu užtikrinant vienodą ir pilnavertį socialinį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje.

SIC yra kvalifikuotas projektų vykdytojas ir mes turime didelę patirtį dirbant su Leonardo ir Grundtvig projektais. SIC turi pakankamai žmogiškųjų išteklių – 20 darbuotojų (treneriai, socialiniai darbuotojai, sociologai, psichologai, projektų vadovai, socialinių programų koordinatoriai, ir t.t.), metodikas vykdyti tarptautinius projektus.

Šalis: Lietuva
Tiklalapis: www.socin.lt

Fundatia Professional

Fundatia Professional Logo
Fundatia Professional

Professional Foundation yra nevyriausybinė, ne politinė ir ne pelno organizacija, įkurta 1998 m. siekiant aukštos švietimo kokybės, kultūrinės tolerancijos ir supratingumo, skatinant mokymąsi visą gyvenimą, žmogaus teises, kovą su skurdu ir diskriminacija bei socialine atskirtimi. Ji skatina kultūrų dialogą, kuria ir remia tinklų bendradarbiavimą vietos ir tarptautiniu lygiu, skatina tarptautinį bendradarbiavimą.

Professional Foundation patvirtinta ir akredituota Švietimo ministerijos “Tęstiniam mokymui”. Ji yra QUEST (Rumunijos kokybiškų kalbos paslaugų asociacija) narė, kuri savo ruožtu yra asociacijos EAQUALS (Europos kokybiškų kalbos paslaugų asociacija) narė.

Per 14 savo veiklos metų Professional Foundation apmokė daugiau nei 2000 mokinių, didelį dėmesį skiriant naujoms komunikacijos strategijoms, taip pat specializuotiems metodologijos kursams mokytojams, mentoriams, moterims, suaugusiesiems, senjorams ir studentams (nedirbantiems ir dirbantiems)

Šalis: Rumunija
Tinklalapis: www.professionalcentre.ro

Danmar Computers

Danmar Computers Logo
Danmar Computers

Danmar Computers teikia IT naudojimu paremtas profesinio mokymo paslaugas, rengia ir teikia e-mokymo paslaugas.

Danmar veikla: mokymai, programų ir mokymo medžiagos kūrimas, konsultavimas, tinklalapių ir elektroninio mokymosi sistemų projektavimas.

Danmar turi ilgametę patirtį įgyvendinant ES švietimo programas, vykdant mokslinių tyrimų ir švietimo veiklą. Tikslinės grupės kečiasi priklausomai nuo mokymo poreikių.

Danmar turi ilgametę patirtį įgyvendinant ES švietimo programas kaip: e-mokymas, Minerva Lingua, Grundtvig 1, 2 ir 4, LdV pilotiniai projektai, ir tokias kaip : Naujovių kūrimo, naujovių perkėlimo, LdV partnerystė ir Grundvig partnerystė. Danmar Computers techninė komanda turi didelę patirtį kuriant modernias internetines taikomąsias programas naudojamas švietime, moksliniuose tyrimuose, procesų valdymo ir PLM sistemose, įskaitant integraciją su Web 2.0 aplinka ir multimedijos technologijomis.

Šalis: Lenkija
Tinklalapis: danmar-computers.com.pl

E.N.T.E.R.

Enter Logo
ES projektų rezultatų perkėlimo ir panaudojimo Europinis tinklas

E.N.T.E.R. buvo įkurta siekiant įgyvendinti keturis pagrindinius tikslus:

  • Remti ES strategijas per projektų, finansuojamų pagal Europos programas, rezultatų sklaidą ir panaudojimą visų Europos piliečių labui.
  • Pasiūlyti ES projektų koordinatoriams galimybę skleisti informaciją apie savo projektus ir jų rezultatus suinteresuotų organizacijų ir institucijų bendruomenėje.
  • Suteikti Europos piliečiams ir organizacijoms galimybę reguliariai gauti informaciją apie pokyčius ir rezultatus ES projektų bendruomenėje.
  • Suteikti suinteresuotoms organizacijoms galimybę rasti ES projektų grupes ir konsorciumus, su kuriais galima keistis praktine patirtimi ir plėtoti novatoriškas projekto idėjas.
Šiuo metu tinklas apima daugiau nei 560 organizacijų-narių iš 35 skirtingų šalių. Be to, E.N.T.E.R. valdyba, remiama Europos patariamosios tarybos, atstovauja įvairias organizacijas ir skirtingas tautybes.

Šalis: Austrija
Tinklalapis: www.enter-network.eu